"ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ" ХИЧЭЭЛИЙН УЛИРАЛ ДУНДЫН ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД

2011-03-13 13:15

“ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ” ХИЧЭЭЛЭЭР АВАХ
УЛИРАЛ ДУНДЫН ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТ
1. Дэлхийн үнэт цаасны зах зээлийн үүсэл, хөгжил
2. Монгол Улсад үнэт цаасны зах зээл үүсч бий болсон нь
3. Үнэт цаасны зах зээлийн бүтэц
4. Үнэт цаасны зах зээлийн чиг үүрэг
5. Үнэт цаасны тухай ойлголт
6. Үнэт цаасны ангилал
7. Үнэт цаас гаргагчид, үнэт цаас гаргах зорилго
8. Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогчид
9. Хөрөнгө оруулагчид, түүний ангилал
10. Хувьцаа, түүний шинж чанар
11. Хувьцааны төрлүүд
12. Ногдол ашгийн тухай
13. Хувьцааны үнэ ханшийн тухай
14. Брокер, түүний үйл ажиллагаа
15. Дилер, түүний үйл ажиллагаа
16. Брокер, дилер тэдгээрийн ялгаатай талууд
17. Давуу эрхийн хувьцаа, түүний төрлүүд
18. Байршуулсан болон зарласан хувьцаа, халаасны хувьцаа
19. Алтан хувьцааны тухай ойлголт
20. Санхүүгийн зохицуулах хорооны үйл
21. Үүсмэл үнэт цаасны зах зээл
22. Бонд, түүний төрөл
23. Давуу эрхийн хувьцаа болон энгийн хувьцааны ялгаатай талууд
24. Вексель, түүний төрлүүд
25. Биржийн зах зээл
26. Биржийн бус зах зээл
27. Өрийн бичгийн тухай ойлголт
28. Өрийн бичиг, түүний төрөл
29. Улсаас гаргадаг үнэт цаас
30. Зорилгын болон богцын хөрөнгө оруулагчийн тухай
31. Биржийн олон нийтийн бүтцийн тухай
32. Биржийн байнгын бүтцийн тухай
33. Чек, түүний тухай
34. Вексель, түүний тухай
35. Опцион, түүний төрлүүд
36. Фьючерсийн гэрээ, түүний төрлүүд
37. Мо